A.P.D.A.S. Asociatia Proprietarilor Deposedati Abuziv de Stat
Home
Despre noi
Referinte
Contact
Noutati

 

SITE ADMINISTRAT DE avocat RADU ARSENI                        (tel.: +40722375226)

 

Despre noi

Bd. Carol nr.24, sector 2, Bucuresti

 

                Autorizatie : 543/2.11.1999       2/49353

                Cod Fiscal   12580114

                Tel.: 0721895404

            E-mail : office@apdas.ro

Cont Bancar BCR – Sucursala Plevnei

                Cont. 2511.1 – 5127.1/ROL

                NR. 1/8 IANUARIE 2003

 

 

 

STATUTUL

ASOCIATIEI PROPRIETARILOR DEPOSEDATI ABUZIV DE STAT

ART. 1. Denumirea asociatiei.

Denumirea asociatiei este ASOCIATIA PROPRIETARILOR DEPOSEDATI

ABUZIV DE STAT ( prescurtat APDAS ).

ART. 2. Sediul APDAS.

ASOCIATIA PROPRIETARILOR DEPOSEDATI ABUZIV DE STAT , APDAS isi

are sediul in Str. Brezoianu 44, etj.3, ap.13, sector 1, Bucuresti.

ART. 3. Scopul APDAS.

Sa militeze prin toate modalitatile legale pentru recunoasterea si respectarea dreptului de proprietate si sa organizeze actiuni legale pentru recunoasterea dreptului de proprietate al persoanei fizice si juridice pentru bunurile luate abuziv de stat dupa 23 august 1944 si redobandirea lor.

Sa intreprinda actiuni pentru promovarea, elaborarea si aplicarea unei legislatii privind restituirea in integrum de catre autoritatile romane a bunurilor luate abuziv de stat, inclusiv a celor instrainate unor terti, fara consimtamintul fostilor proprietari.

Elaborarea si transmiterea catre organele in drept a unor propuneri de acte normative sau a unor observatii asupra proiectelor elaborate de institutiile in drept cu privire la regimul proprietatii cu scopul obtinerii unor despagubiri juste, conform valorii de circulatie a bunurilor si asigurarii dreptului proprietarului de a opta pentru forma de reparatie ce i se cuvine.

Organizarea de intilniri si consfatuiri ale proprietarilor, participarea la conferinte , reuniuni, simpozioane pe tema apararii si garantarii proprietatii private.

Colaborarea cu alte asociatii, organizatii, insitutii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, din tara sau din strainatate, precum si cu organisme si organizatii internationale care activeaza in domeniul apararii dreptului privat si al omului.

Intocmirea unor evidente pe plan national a proprietarilor sau a succesorilor de drept, precum si a proprietatilor acestora preluate abuziv, cu scopul obtinerii unei situatii exacte a problemelor membrilor asociatiei.

Informarea si constientizarea opiniei publice privind dreptul de proprietate privat prin mijloace mass-media.

Editarea de articole, publicatii si a unui Buletin Informativ periodic privind principalele probleme cu care se confrunta proprietarii in rezolvarea acestora de catre autoritati, precum si modul de rezolvare a acestora.

ART. 4. Durata de functionare a APDAS - nelimitata.

ART. 5. Membrii APDAS. Drepturi. Obligatii.

Pot fi membrii APDAS persoane fizice, persoane juridice, proprietari cu bunuri luate abuziv de catre stat dupa 23 august 1944, mostenitorii acestora sau reprezentantii lor legali care isi insusesc prevederile prezentului Statut, platesc cotizatia stabilita si aprobata si participa la activitatile APDAS, precum si alte persoane, la cerere.

/ -

2 -

Calitatea de membru se pierde prin demisie, excludere potrivit art. 24 sau 50 din Legea 21/1924 sau prin neplata cotizatiei pe o perioada de sase luni.

Membrii APDAS au dreptul de a fi alesi in conducerea APDAS, de a beneficia de sprijinul

APDAS in actiunile legale intreprinse pentru reintrarea in posesia bunurilor ce le-au fost

luate abuziv de catre stat.

Membrii APDAS au obligatia sa respecte Statutul, hotaririle conducerii APDAS, sa participe la realizarea scopului si obiectivelor APDAS, sa-si achite cotizatia stabilita.

Dintre membrii APDAS se vor putea alege un COLEGIU DE ONOARE si un FORUM COLEGIAL DE CONSILIERE SI CONSULTANTA al Comitetului de Conducere.

Membrii acestora vor fi de regula, personalitati marcante care au sprijinit ideile din

prezentul Statut.

ART. 6. Conducerea APDAS.

Adunarea Generala a membrilor fondatori APDAS este forul superior de conducere al Asociatiei. Se convoaca anual in sesiune ordinara, cu 30 zile inainte de data anuntata si oricind este nevoie in sesiune extraordinara, cu 10 zile inainte, de catre Comitetul de Conducere si este condusa de catre acesta.

Pentru conducerea activitatii APDAS intre doua sesiuni ordinare, Adunarea Generala a membrilor fondatori alege prin vot deschis, cu majoritate simpla, Comitetul de Conducere al APDAS, format din 9 membrii si Comisia de cenzori formata din 1-3 membri.

Adunarea Genereala a membrilor fondatori adopta Statutul APDAS si eventualele lui modificari ulterioare, aproba bugetul de venituri si cheltuieli, obiectivele activitatii pentru perioada urmatoare, analizeaza activitatea APDAS, activitatea Comitetului de Conducere si a Comisiei de Cenzori, pe baza rapoartelor acestora, aproba numirea membrilor de onoare.

In functie de rezultatele obtinute, Adunarea Genereala a membrilor fondatori poate confirma sau inlocui persoanele care au intrat in componenta Comitetului de Conducere, Comisiei de Cenzori su a altor structuri care au fost infiintate cu scop consultativ.

Comitetul de Conducere este format din : un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar si 4 membri. Comitetul se intruneste de regula, lunar sau de cite ori este nevoie.

Presedintele si vicepresedintii reprezinta APDAS in relatiile cu alte persoane juridice si mass-media. Punctele de vedere exprimate trebuie sa fie absolut conforme cu statutul APDAS sau cu alte documente deja adoptate prin vot de Adunarea generala a membrilor fondatori sau de Comitetul de Conducere. In cazul in care apar plobleme care nu isi gasesc raspunsul in documentele enuntate anterior, persoana care reprezinta APDAS nu isi va exprima punctul de vedere decit dupa ce va obtine acordul Comitetului de Conducere.

Nerespectarea acestei obligatii statutare conduce la pierderea dreptului de reprezentare a APDAS si a functiei din Comitetul de Conducere.

Celelalte atributii specifice membrilor Comitetului de Conducere se vor stabili la prima sedinta a Comitetului de Conducere, dupa alegerea acestuia de catre Adunarea Generala a membrilor fondatori.

Hotararile Comitetului de Conducere se adopta prin votul membrilor sai, cu majoritate simpla, se consemneaza in Registrul de Procese-Verbale si sunt obligatorii pentru toti membrii APDAS.

Comitetul de Conducere isi desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial.

Comitetul de Conducere poate infiinta, prin decizie, compartimente functionale si specializate in functie de amploarea activitatii, prioritati, strategia ulterioara.

Comisia de cenzori verifica trimestrial si/sau de cite ori este cazul activitatea financiara si patrimoniul APDAS.

Comitetul de Conducere stabileste, aproba si comunica membrilor APDAS cuantumul cotizatiei minime lunare ce va fi platit de membrii.

/ -

3 -

ART. 7. Activitatea in teritoriu.

In teritoriu, APDAS poate infiinta, prin hotarare a Comitetului de Conducere, filiale fara personalitate juridica care isi desfasoara activitatea conform prevederilor prezentului Statut.

Comitetul de Conducere va desemna in acest caz reprezentanti temporari sau permanenti dupa o corecta verificare si evaluare a acestora.

Activitatea APDAS se poate desfasura si in strainatate prin reprezentanti delegati, de asemenea, de Comitetul de Conducere.

Reprezentantii APDAS din teritoriu sau din strainatate vor respecta intocmai prevederile articolului 6, aliniatul " f " cu privire la conditiile in care pot exprima puncte de vedere in numele asociatiei.

ART. 8. Patrimoniu. Constituire, administrare, gestionare.

Patrimoniu APDAS se va compune din achizitii pe baza sponsorizarilor, subventiilor, cotizatiilor, contributiilor de orice natura, precum si a unor venituri proprii daca va fi cazul.

Administrarea si gestionarea patrimoniului APDAS se va face in conformitate cu legislatia romana.

Veniturile APDAS provin din cotizatiile membrilor sai, din sponsorizari, donatii, contributii, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Veniturile si cheltuielile APDAS se vor derula printr-un cont bancar, deschis pe numele APDAS si pe baza de documente financiar-contabile.

Activitatea membrilor APDAS este benevola, neremunerabila.

Se vor deconta cheltuieile legate de deplasarea, precum si cele legate de activitatea curenta a asociatiei.

Angajarea de personal salariat se face cu aprobarea Comitetului de Conducere, functie de resursele materiale si de oportunitate.

ART. 9. Incetarea activitatii si lichidarea APDAS.

Asociatia APDAS poate sa isi inceteze activitatea potrivit articolului 53 din Legea 21/1924.

Lichidarea patrimoniului se va face cu respectarea prevederilor articolului 54 la 65 din Legea 21/1924.

ART. 10. Completarile la Statutul APDAS.

Prevederile prezentului Statut se vor completa cu dispozitiile si actele normative legale in materie.

 

Prezentul Statut a fost adoptat in ADUNAREA GENERALA a membrilor Asociatiei din data de 18.08.1999.

.

 

 

 

 

 

 

MEMBRII COMITETULUI DE CONDUCERE.

 

1. THEODORU MARIA - PRESEDINTE

2. CORIVAN MIRCEA - VICEPRESEDINTE

3. ANASTASIU ALEXANDRU - VICEPRESEDINTE

4. COTARU RADU - VICEPRESEDINTE

5. HODOS ALEXANDRU - MEMBRU - SECRETAR

6. DUMITRESCU MARGARETA - MEMBRU

7. KASSAI VIORICA - MEMBRU

8. PATRASCU DAN - MEMBRU

9. SOARE CONSTANTIN VLADIMIR - MEMBRU

 

APDAS - CONT LEI NR. 25115127.1 - ROL. BCR PLEVNEI

- CONT $ NR. 25115127.2 - USD. BCR PLEVNEI

Home | Despre noi | Referinte | Contact | Noutati | Informatii


gazduit de myX.net